Säännöt

Kerneli ry. Tietotekniikan ytimessä

Lohjan Tietotekniikkayhdistys, Kerneli ry:n säännöt

1§ Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Lohjan tietotekniikkayhdistys, Kerneli ry ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toimialueena on Länsi-Uusimaa (Lohja, Karkkila, Vihti, Siuntio, Inkoo, Raasepori, Hanko, Kirkkonummi). Yhdistys voi toimia myös muilla alueilla.

2§ Tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea tietotekniikan harrastusta sekä kehittää tietotekniikan parissa työskentelevien ja tietotekniikkaa hyödyntävien yhteisöjen ja yritysten toimintaa Länsi-Uudenmaan alueella.
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille eikä myöskään toimia jäsentensä etuja ajavana työmarkkinajärjestönä.

3§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
– järjestää tapahtumia, kerhotoimintaa, koulutusta, kokouksia, juhlia, esitelmä- ja luentotilaisuuksia sekä jäsenilleen opintomatkoja kotimaassa ja ulkomaille
– pitää yllä yhteyksiä julkisyhteisöihin taloudellisen tuen saamiseksi toimintansa edistämiseksi sekä jakaa apurahoja ja laitelahjoituksia.
– On yhteistyössä muiden vastaavien yhdistysten kanssa.

4§ Toimintansa tukemiseksi yhdistys:
– voi harjoittaa ICT-tukitoimintaa
– voi omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta
– voi järjestää huvi- ja virkistystilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa sellaista liiketoimintaa, joka välittömästi liittyy yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.
– voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
– voi harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa

5§ Jäsenet
Yhdistyksen hallitus hyväksyy uudet jäsenet.
Yhdistyksessä voi olla yritys-, yhteisö- ja henkilöjäseniä. Yhdistyksen äänivaltaisia jäseniä ovat varsinaiset henkilö- ja yritysjäsenet, kunniajäsenet sekä rekisteröidyt jäsenyhdistykset.
Jäsenyhdistyksiä voivat olla alan yhdistykset ja harrastuskerhot sekä opiskelijayhdistykset.
Perhejäseneksi voidaan ottaa alle 18-vuotias henkilö vanhemman suostumuksella edellyttäen, että vanhempi on jo varsinainen jäsen. Perhejäsenellä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.
Kukin yhdistyksen varsinainen voi oman äänensä lisäksi käyttää valtakirjalla korkeintaan kahden (2) henkilöjäsenen ääntä. Jäsenyrityksillä ja rekisteröidyillä jäsenyhdistyksillä on yksi ääni.
Yritysjäsentä ja jäsenyhdistystä edustaa yhdistyksen kokouksissa yritysjäsenen tai jäsenyhdistyksen nimeämä edustaja, joka luovuttaa valtakirjansa kokouksen toimihenkilölle tarkastettavaksi ja äänimäärän varmentamiseksi.
Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai yhdistyksen päämääriä tukeva oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö. Yhdistyksen hallitus hyväksyy uudet kannatusjäsenet. Kannatusjäsenyyden tarkoituksena on tukea yhdistyksen taloutta ja paikallista toimintaa. Kannatusjäsen ei ole yhdistyksen varsinainen jäsen.

6§ Jäsenen eroaminen
Jäsen voi erota yhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla erostaan kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7§ Jäsenen erottaminen
Yhdistyksen hallitus voi todeta jäsenen eronneeksi, jos tämä on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen kahden vuoden ajan. Jäsenmaksun suorittamisen laiminlyönnin aikana jäsenellä ei ole oikeutta jäsenetuihin.

8§ Jäsenmaksu
Jäsenet ovat velvollisia suorittamaan liittymis- ja/tai vuosimaksun, joiden suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous kutakin vuotta varten erikseen. Jäsenmaksu on suoritettava hallituksen määräämänä aikana.

9§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle yhdistyksen hallituksen toimesta vähintään 14 päivää ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostitse lähetetyillä kutsuilla yhdistyksen jäsenille. Kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.
Kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa ratkaisee arpa.

10§ Ylimääräinen kokous
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus tai yhdistyksen kokous katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksenäänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Asioista, joita yhdistyksen jäsenet haluavat ylimääräisen kokouksen käsiteltäväksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään kaksikymmentä (20) päivää ennen kokousta.

11§ Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle
6. Vahvistetaan jäsen- ja kannatusmaksujen suuruus.
7. Valitaan hallitus seuraavalle tilikaudelle. Hallitukselle valitaan puheenjohtaja ja vähintään neljä ja enintään seitsemän muuta jäsentä sekä enintään kaksi varajäsentä ja arvotaan varajäsenten etusijatulojärjestys.
8. Päätetään hallituksen kokouspalkkioiden ja tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien palkkioiden suuruus
9. Valitaan tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja sekä varatilintarkastaja tai varatoiminnantarkastaja
10. Käsitellään muut asiat, jotka on kaksi viikkoa ennen saatettu kokouksen käsiteltäviksi.

12§ Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksessa valittu hallitus. Hallituksen toimikausi on yksi kalenterivuosi.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, jos hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä osallistuu asian käsittelemiseen. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.
Hallituksen varsinaisilla jäsenillä ei ole henkilökohtaista varajäsentä. Varajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Varajäsenellä on äänivalta hallituksen kokouksissa, mikäli varsinainen jäsen on estynyt osallistumaan kokoukseen. Varajäsenten keskinäinen äänivaltaisuusetusija ratkaistaan siten, että heidät asetetaan arvalla ratkaistavaan etusijajärjestykseen yhdistyksen syyskokouksessa.

13§ Hallituksen tehtävänä on
1. johtaa yhdistyksen toimintaa yhdistyksen kokousten päätösten pohjalta,
2. ottaa ja erottaa yhdistyksen toiminnanjohtaja, työntekijät ja projektihenkilöstö sekä päättää näiden palkoista ja muista toimisuhteen ehdoista,
3. huolehtia siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty,
4. valvoa toiminnanjohtajaa ja yhdistyksen muuta hallintoa,
5. ratkaista jäsenhakemukset ja pitää yllä jäsenluetteloa,
6. päättää yhdistyksen kokousten koollekutsumisesta ja valmistella niihin esityslistat,
7. laatia toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa tilikautta varten ja myös muuten valmistella vuosikokousta,
8. huolehtia yhdistyksen kokousten päätösten toimeenpanosta,
9. laatia itselleen työjärjestys,
10. nimetä yhdistyksen edustajat luottamustoimiin.

14§ Toiminnanjohtaja
Hallitus voi valita yhdistykselle toiminnanjohtajan, johon sovelletaan tämän pykälän määräyksiä. Hallitus päättää toiminnanjohtajan ottamisesta, erottamisesta ja toimisuhteen ehdoista.
Toiminnanjohtajan on edistettävä yhdistyksen etua huolellisesti ja hoidettava sen asioita yhdistyslain, sääntöjen sekä yhdistyksen kokouksen ja hallituksen ohjeiden mukaisesti.
Toiminnanjohtaja hoitaa yhdistyksen juoksevaa hallintoa. Muun ohessa toiminnanjohtaja
1. huolehtii hallituksen päätettävien asioiden valmistelusta ja yhdistyksen toimielinten päätösten täytäntöönpanosta,
2. johtaa yhdistyksen toimistoa ja järjestää sen työt,
3. huolehtii yhdistyksen kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavuudesta.

15§ Toiminnan- ja tilintarkastajat
Yhdistyksen vuosikokous valitsee yhdistyksen tilien ja hallinnon tarkastusta varten 1 toiminnantarkastajan ja 1 varatoiminnantarkastajan tai 1 tilintarkastajan ja 1 varatilintarkastajan.

16§ Tilikausi ja toiminnantarkistus
Yhdistyksen toiminta- ja tilikautena ovat kalenterivuosi. Tilinpäätös ja vuosikertomus ovat valmistettava edelliseltä vuodelta helmikuun loppuun mennessä luovutettavaksi toiminnantarkastajille. Toiminnantarkastajien tulee palauttaa tilit lausuntoineen hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsententoimikausi on vuosikokoustenvälinen aika.

17§ Yhdistyksen nimenkirjoitus
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja yksin ja lisäksi hallituksen määräämä hallituksen jäsen kaksi yhdessä tai jokin heistä hallituksen siihen määräämän toimihenkilön kanssa.

18§ Tilien hoito
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit sekä hallituksen laatima toimintakertomus sekä muut tarpeelliset tiliä ja hallintoa koskevat asiakirjat on helmikuun kuluessa annettava yhdistyksen toiminnantarkastajalle hallinnon ja tilien tarkastamista varten.
Toiminnantarkastajan tulee maaliskuun 15. päivään mennessä antaa hallitukselle yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

19§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Näiden sääntöjen muuttamiseen ja yhdistyksen purkamiseen vaaditaan kolmeneljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä yhdistyksen kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä yleiskokouksessa.

20§ Yhdistyksen purkaminen
Jos yhdistys päätetään purkaa tai se purkautuu/lakkautetaan, on sen varat luovutettava nuorten tietotekniikan harrastusta edistävälle Länsi-Uudellamaalla toimivalle yhteisölle kokouksen päätöksen mukaisesti. Selvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

21§ Muut määräykset
Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.